Jakub SzymańskiJakub Szymański – rocznik 68. Z wykształcenia lekarz weterynarii. Ukończył Wydział Weterynaryjny na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz Wydział Weterynaryjny na Uniwersytecie w Utrechcie, w Holandii. W sposób świadomy zaczął fotografować w szkole średniej. Była to fotografia tradycyjna, setki godzin spędzonych w ciemni. Obecnie realizuje się w fotografii reportażowej, dokumentalnej, zaangażowanej społecznie. Jego najważniejsze zainteresowania skupiają się na kondycji człowieka i jego działalności. Interesują go relacje człowieka z własnym otoczeniem. Fotografowanie ludzi w ich naturalnym środowisku, podczas pracy i codziennych zajęć, sprawia mu wiele radości. Lubi realizować projekty długoterminowe, poszukując prawdy w zadanym przez siebie temacie. Uczestniczył w wielu plenerach fotograficznych organizowanych przez Związek Polskich Artystów Fotografików, Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych, Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej i Fotoklub Podlaski.

Współzałożyciel Grupy Twórczej „Motycz”. Wspólnie z przyjaciółmi przez 5 lat pracował nad projektami fotograficznymi przedstawiającymi różne aspekty życia mieszkańców wschodniej Polski. Od marca 2016 r. członek okręgu lubelskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku.

Laureat wielu konkursów fotograficznych. Juror konkursów fotograficznych pt. „Tradycja w obiektywie” organizowanych przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego przy Międzynarodowych Festiwalach Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” w Lublinie oraz VI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny.

Wystawy indywidualne:

– Wystawa fotografii „Zawód rzemieślnik. Ja tutaj pracuję” – Galeria Po 111 Schodach, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Lublin, 2018 r.
– Wystawa fotografii „Tutaj pracuje rzemieślnik” – Galeria 1 Piętro Bialskiego Centrum Kultury, Biała Podlaska, 2018 r.
– Wystawa fotografii „Tutaj pracuje rzemieślnik” – Galeria Atelier, Chełm, 2018 r.
– Wystawa fotografii „Spotkania” – Galeria im. Michała Elwiro Andriollego – Nałęczowski Ośrodek Kultury, Nałęczów, 2015 r.
– Wystawa fotografii „Spotkania” – Galeria „ORDY” Domu Kultury, Kock, 2014 r.
– Wystawa fotografii „Spotkania” – Lubelskie Centrum Kultury, Lublin, 2014 r.
– Wystawa fotografii „Saluti di Roma” – Miejska Biblioteka Publiczna im. H Łopacińskiego, Lublin, 2013 r.
– Wystawa fotografii „Gorące klimaty” – Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Lublin, 2013 r.
– Wystawa fotografii „Saluti di Roma” – Galeria Domu Kultury, Pałac im. Księżnej Jabłonowskiej, Kock, 2012 r.
– Wystawa fotografii „Gorące klimaty” – Galeria Oranżeria, Radzyń Podlaski, 2002 r.


Jakub Szymański – year 68. Veterinary doctor by profession. He graduated from the Faculty of Veterinary Medicine at the University of Life Sciences in Lublin and the Faculty of Veterinary Medicine at the University of Utrecht in the Netherlands. In a conscious way, he began to photograph in high school. It was traditional photography, hundreds of hours spent in the darkroom. Currently, he works in reportage, documentary and socially engaged photography. His most important interests focus on the condition of man and his activities. He is interested in the relationship of man with his own surroundings. Photographing people in their natural environment during work and daily activities give him a lot of fun. He likes to carry out long-term projects, searching for the truth in his own topic. He participated in many outdoor photography workshops organized by the Association of Polish Art Photographers, the Union of Polish Nature Photographers, the Photoclub of the Republic of Poland and the Photoklub of Podlasie.

Co-founder of Creative Group „Motycz”. Together with friends for 5 years he worked on photographic projects showing various aspects of life of the inhabitants of Eastern Poland. Since March 2016, a member of the Association of Polish Art Photographers – Lublin district. Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage in 2018.

Laureate of many photo contests. Juror of photo contests titled „Tradition in focus” organized by the Association of Folk Animators at the International Folk Music Festival „Mikołajki Folkowe” in Lublin and the 6th National Photographic Competition of Doctors and Medical Students.

Individual exhibitions:
– Photo exhibition „Profession craftsman. I work here „- Gallery After 111 Steps, Youth Culture Center No. 2, Lublin, 2018
– Photo exhibition „Here works a craftsman” – Gallery 1 Floor of the Culture Center, Biała Podlaska, 2018
– Photo exhibition „Here works a craftsman” – Gallery Atelier, Chełm, 2018
– Photo exhibition „Meetings” – Gallery im. Michał Elwiro Andriolli – Nałęczów Culture Center, Nałęczów, 2015
– Photo exhibition „Meetings” – „ORDY” Gallery of the Culture Center, Kock, 2014
– Photo exhibition „Meetings” – Lublin Cultural Center, Lublin, 2014
– Photo exhibition „Saluti di Roma” – Municipal Public Library. H Łopaciński, Lublin, 2013
– Photo exhibition „Hot atmospheres” – Municipal Public Library. H. Łopaciński, Lublin, 2013
– Photo exhibition „Saluti di Roma” – Gallery of the Cultural Center, Palace of Princess Jabłonowska, Kock, 2012
– Photo exhibition „Hot atmospheres” – Gallery Oranżeria, Radzyń Podlaski, 2002